อธิการบดี




รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
รักษาการแทนอธิการบดี


รองอธิการบดี




B01
รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ



B02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร จันทรสุข
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา



B03
ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม



B04
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์



B05
รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ



B06
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง



B07
รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย



B08
รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ



B09
รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ ตู้จินดา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต



B10
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์



B11
รองศาสตราจารย์ นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา



B12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพล สังข์โพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ



ผู้ช่วยอธิการบดี




C01
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ รัฐกร วิไลชนม์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ



C02
อาจารย์ ดร. ธันยพร สุนทรธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา



C03
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม



C04
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง สิริภัทรา พัชนี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์



C05
รองศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์



C06
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง มัญชิมา มะกรวัฒนะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน



c07
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีย์กมล รัชนกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ



C08
อาจารย์ ศุภวิช สิริกาญจน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง



C09
นางสาวนาตยา กิมยงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง



C10
รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย



C11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปาง



C12
อาจารย์ ดร. ณัฐกรณ์ ชูช่วย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลำปาง



C13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณิศา บุญค้ำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ



C14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล แสงอรุณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต



C15
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์



C16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา



C17
รองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ



C18
นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์



C19
รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ


พัฒนาโปรแกรม : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.

ผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูล : งานสภามหาวิทยาลัย
โทร.02-222-0152, 02-613-3015-6