อธิการบดี
รองอธิการบดี
B01
รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการB02
รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก
องอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาB03
ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมB04
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์B05
รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพB06
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังB07
รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมายB08
รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพB09
รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ ตู้จินดา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิตB10
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์B11
รองศาสตราจารย์ นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยาB12
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรพล สังข์โพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ช่วยอธิการบดี
C01
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ รัฐกร วิไลชนม์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการC02
อาจารย์ ดร. ธันยพร สุนทรธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาC03
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมC04
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง สิริภัทรา พัชนี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์C05
รองศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์C06
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง มัญชิมา มะกรวัฒนะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนc07
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีย์กมล รัชนกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพC08
อาจารย์ ดร. ภารวีร์ กษิตินนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังด้านการบริหารการคลังC09
นางสาวนาตยา กิมยงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังC10
รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายC11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปางC12
อาจารย์ ดร. ณัฐกรณ์ ชูช่วย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลำปางC13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณิศา บุญค้ำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพC14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล แสงอรุณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิตC15
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์C16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยาC17
รองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการC18
นายพัฒนพงศ์ รานุรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์C19
รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ


พัฒนาโปรแกรม : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.

ผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูล : งานสภามหาวิทยาลัย
โทร.02-222-0152, 02-613-3015-6