อธิการบดี
รองอธิการบดี
B01
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการB02
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาB03
ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมB04
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์B05
รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพB06
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังB07
รองศาสตราจารย์ นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษB08
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตB09
ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปางB10
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และท่าพระจันทร์B11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพล สังข์โพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ช่วยอธิการบดี
C01
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริยา ณ นคร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการC02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร จันทรสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาC03
รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาC04
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมC05
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี ลิสวัสดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์c06
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนC07
รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวดี เต็มธนาภัทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพC08
รองศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์C09
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญ ผลประไพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตC10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณิศา บุญค้ำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนC11
รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายC12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปางC13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปางC14
รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปางC15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ติระสังขะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์C16
อาจารย์ ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยาC17
รองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการC18
นายบุญสม อัครธรรมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์C19
รองศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรC20
นางสาวนาตยา กิมยงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังC21
อาจารย์ ศุภวิช สิริกาญจน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังC22
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการC23
รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ


พัฒนาโปรแกรม : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.

ผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูล : งานสภามหาวิทยาลัย
โทร.02-222-0152, 02-613-3015-6