อธิการบดี
รองอธิการบดี
B01
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการB02
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาB03
ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมB04
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์B05
รองศาสตราจารย์ ดร. ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพB06
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังB07
รองศาสตราจารย์ นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์B08
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตB09
ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ
รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปางB10
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยาB11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพล สังข์โพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ช่วยอธิการบดี
C01
อาจารย์ ดร. อดิศร จันทรสุข
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการC02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริยา ณ นคร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาC03
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาC04
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมC05
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี ลิสวัสดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์c06
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนC07
รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวดี เต็มธนาภัทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพC09
รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์C10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญ ผลประไพ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตC11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณิศา บุญค้ำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนC12
รองศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายC13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปางC14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปางC15
รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปางC16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ติระสังขะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์C17
อาจารย์ ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยาC18
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการC19
นายบุญสม อัครธรรมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์C20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรC21
นางสาวนาตยา กิมยงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังC22
อาจารย์ ศุภวิช สิริกาญจน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังC23
อาจารย์ ดร. สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


พัฒนาโปรแกรม : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.

ผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูล : งานสภามหาวิทยาลัย
โทร.02-222-0152, 02-613-3015-6