ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. คณิต ณ นคร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นาย สิทธิชัย พันเศษ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี


เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ


ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.  สมชาย สุภัทรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังรองศาสตราจารย์  อานนท์ มาเม้า
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย


พัฒนาโปรแกรม : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.

ผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูล : งานสภามหาวิทยาลัย
โทร.02-222-0152, 02-613-3015-6