ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. คณิต ณ นคร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นาย สมชาย พูลสวัสดิ์
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นาง พรพิมล บุญศิริ
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ


ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตรองศาสตราจารย์  พรชัย ตระกูลวรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปรองศาสตราจารย์ ดร.  ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์


พัฒนาโปรแกรม : หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ
สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.

ผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูล : งานสภามหาวิทยาลัย
โทร.02-222-0152, 02-613-3015-6