นายแพทย์กัมมาล กุมาร ปาวา
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ นพ.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะแพทยศาสตร์ (สำนักงานชั่วคราว)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-9 ต่อ 7591-2,
(82) 1888 โทรสาร. 02-926-7703-5
Email : -

ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาอายุรศาสตร์
-
-
แพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
-
วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งในปัจจุบัน
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
-
กรรมการประจำสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
-
กรรมการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
-
นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์
-
ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
-
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
-
ตำราพื้นฐานอายุรศาสตร์ทางเดินหายใจ
-
งานวิจัย การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลกับนิ่วในถุงน้ำดี
ชนิดไม่มีอาการ ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน
-
งานวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบผลการลดน้ำตาลในเลือดของมะระขี้นกับ
Glibenclamide

ผลงานด้านบริหาร
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
-
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
-
ที่ปรึกษาราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว
-
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง

ผลงานด้านอื่น ๆ
ปี พ.ศ.
ตำแหน่ง
-
ผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
-
กรรมการแพทยสภา
-
เลขานุการคณะทำงานจัดทำปฎิรูปโครงสร้างแพทยสภา
-
ผู้รับผิดชอบยกร่างระเบียบแพทยสภา