นางสาวปาริยา ณ นคร
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440 ต่อ 1002, 2452 โทรสาร. 02-564-4408, 02-564-
Email : pariya@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำร็จการศึกษา
2548
Dr.rer.nat
University of Muenster ประเทศเยอรมันนี
2545
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
2541
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
24 พ.ค.2549
อาจารย์ ระดับ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
ทำงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับ Biosensor,Lipid And Protein Interaction, Nanobiotechnology, Antioxidant และ Biophysic
-
อาจารย์หอพักนักศึกษา
-
กรรมการวิชาการของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
-
เลขานุการกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ TSB#19 ปี พ.ศ.2550
-
กรรมการกิจกรรมพิเศษและการรณรงค์เรื่องยาเสพติดของกีฬามหาวิทยาลัย