นายณภัทร สรอัฑฒ์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02-696-5104 โทรสาร. 02-696-5104
Email : snaphat@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
๒๕๔๔
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๔๕
เนติบัณฑิตยไทย
เนติบัณฑิตยสภา
๒๕๔๙
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๕๒
LL.M.
Chuo University (JAPAN)
๒๕๕๕
LL.D. (Ronbun-Hakase)
Chuo University (JAPAN)

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
กันยายน ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตุลาคม ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน
อนุกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา
ตุลาคม ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต
ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
ตุลาคม ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดปทุมธานี
มิถุนายน ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๖๒
รองคณบดีศูนย์รังสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มิถุนายน ๒๕๕๖ - มิถุนายน ๒๕๕๙
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมาย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๖
บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีนาคม ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน
กรรมการศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มิถุนายน ๒๕๕๕ - พฤษภาคม ๒๕๕๖
รองผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธันวาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีนาคม ๒๕๔๕ - พฤศจิกายน ๒๕๕๙
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์