นายสุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2263 โทรสาร. 02-225-2109
Email : surapit@tbs.tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก Ph.D. (Education)
University of Technology Sydney, Australia
ปริญญาโท MBA
University of Western Sydney, Australia
ปริญญาตรี ศศ.บ. (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2562-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2561
กรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MiM)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (IMBA)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
-
หัวหน้าโครงการที่ปรึกษาภาครัฐและเอกชน