นายธีรยุทธ โหรานนท์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-49 ต่อ 1018 โทรสาร. 02-564-4444 ต่อ 1012
Email : teerayut@siit.tu.ac.th, teerayut.horanont@gmail.co