นายศุภวิช สิริกาญจน
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
อาจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 1008 โทรสาร. 02-564-3043
Email : supawichsirikan@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws (LL.M)
The University of Pennsylvania : USA
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอับดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2561
อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2559-2560
เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2555-2558
เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ (ก.ล.ต.)