นายจิรพล สังข์โพธิ์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02-564-4440 ต่อ 1029 โทรสาร. 02-564-2844
Email : jirapon.s@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2544
Ph.D.
Carnegie Mellon University
2539
M.S.C.E.
Georgia Institute of Technology
2538
วศ.บ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559
Certificate on Cybersecurity: Technology,
Application and Policy
MIT
2560
Certificate on Digital Transformation Strategy
Boston University
2560
หลักสูตร Thammasat Executive Development Program (TU EDP)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2557-2561
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555-2561
ผู้อำนวยการหลักสูตรนโยบายและการบริหารดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550-2555
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2547-2550
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทจากการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2544-2555
อาจารย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2016-Present
Waseda-IAC International Digital Government Ranking International Expert
2560-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารและกลั่นกรองงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงแรงงาน
2560-ปัจจุบัน
คณะกรรมการกำกับดูแลระบบสารสนเทศการประปาส่วนภูมิภาค
2554-ปัจจุบัน
ผู้จัดการโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
พฤศจิกายน 2560-เมษายน 2561
ผู้จัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูล (Business Intelligence) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เมษายน 2560-พฤศจิกายน 2560
ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบงานข้อมูลที่รองรับการจัดทำ Big Data ของกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กันยายน 2560-มกราคม 2561
ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กะทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2560-2564
2559-2561
ผู้จัดการโครงการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง
พฤษภาคม 2558-มกราคม 2559
ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
มีนาคม-กันยายน 2557
ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มิถุนายน 2557-มกราคม 2558
ผู้จัดการโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (Data Consolidation) ระยะที่ 1
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สิงหาคม-ธันวาคม 2557
ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (2558-2560)
มิถุนายน 2557-2558
ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับที่ 3)ของประเทศไทย (2557-2561) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2556
ผู้เชี่ยวชาญโครงการออกแบบ ควบคุม และติดตามการพัฒนาระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว (Tax Payer Accounts) กรมสรรพากร
2556
ผู้จัดการโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ Motorway’s Asset Management System กรมทางหลวง

รางวัลที่เคยได้รับ
ปี
รางวัล
2560
Distinguished Leadership Award จาก International Academy of CIO (IAC)
2557
Most Influential Higher Education Tech Leader in Southeast Asia จาก DigitalEDUAsia
2557-2561
รางวัลนักวิจัยดีเด่น จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2017
รางวัลบทความวิจัยดีเด่นเรื่อง An Examination of the Effects of Government’s Strategy on SME’s Decision to Adopt ICT in Thailand
จาก International Conference on Innovation and Management ปี 2017 ณ.กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2538-2544
ทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาในต่างประเทศ