นางสาวนาตยา กิมยงค์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 2814 โทรสาร. 02-564-2940
Email : narttaya@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2540
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2537
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2534
บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน
ปี
ตำแหน่ง
บริษัท
2554-2556
Vice President-Finance
Singha North America, USA
2551-2556
Financial Controller
บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล
2547-2550
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร
อัลฟาร์มา ฟามาซูติคอลล์
2539-2547
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร
ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ (Heineken)
2538-2539
รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน
พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (P&G)
2536-2537
ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี
รอยัล อีควิปเมนท์
2534-2536
ผู้สอบบัญชี
เอสจีวี ณ ถลาง