นายอรรถสิทธิ์ พานแก้ว
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2346 โทรสาร. 02-226-5651
Email : den605@yahoo.com

คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
Doctoral of Philosophy in Political Science,
Atlanta, GA, USA
Georgia State University
Master of Public Administration,
Atlanta, GA, USA
Georgia State University
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2554-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553-ปัจจุบัน
นักวิจัย ศูนย์วิจัยข้อมูลการเมืองไทย