นายณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
โทร. (038) 259-033 โทรสาร. (038) 259-069
Email : nattadon@tu.ac.th