นายภูมินทร์ บุตรอินทร์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่
ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
จังหวัดลำปาง 52190
โทร. (054) 268-705 โทรสาร. (054) 268-705
Email : bhumindr@gmail.com