นายอานนท์ มาเม้า
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-623-5180, 02-613-2026 โทรสาร. 02-224-8099
Email : arnon_mamout@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2553-2558
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
บรรณาธิการ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยปีที่ 46
-
กรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
กรรมการมูลนิธิดิเรก ชัยนาม
-
บรรณาธิการ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยปีที่ 45
-
กรรมการกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์