นางสาวปราณิศา บุญค้ำ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-986-9605-6 ต่อ 4014, (82) 1009 โทรสาร. 02-986-8067
Email : pranisa@ap.tu.ac.th