นางเยาวดี เต็มธนาภัทร์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-9 ต่อ 1007 โทรสาร. 02-564-3095
Email : temtanay@gmail.com