นางสาวศิริวรรณ สืบนุการณ์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02-564-4440-49 ต่อ 1106, 02-986-9213 โทรสาร. 02-564-4444 ต่อ 1012
Email : ssiriwan@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2548
Ph.D.
Computer Science and Information Management,
Asian Institute of Technology
2544
M.Sc.
Computer Science and Information Management,
Asian Institute of Technology
2538
Grad.Dip.Clin.Sci.
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535
D.D.S.
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2558-2559
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555-2558
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2560
Fellow, Hanse-Wissenschaftskolleg Institute of Advanced Study, Germany
2557
Distinguished Alumni Award, Prince of Songkla University
2555
Gold Medal, Seoul International Invention Fair (SIIF) for Virtual Reality Dental Simulation
2555
Gold Medal, Seoul International Invention Fair (SIIF) for Intelligent Posture Trainer
2555
Inventor’s Award, from National Research Council of Thailand, for DentSim-VR
2551
Gold Medal, International Federation of Inventor Association (IFIA) for Computer
Implemented Invention
2550
Lady Prize for the Best Women-Invention, International Federation of Inventor Association (IFIA)
2550
Inventor’s Award, from National Research Council of Thailand, for COMET:
A collaborative intelligent tutoring system for medical problem-based learning.
2544
Outstanding academic performance award, The James A. Linen III Prize,
Asian Institute of Technology
2543
Fellow, School of Dentistry, Asahi University, Japan