ดร.อดิศร จันทรสุข
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-49 ต่อ 1104, 1014 โทรสาร. 02-564-2907
Email : jadisorn@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
Doctor of Philosophy in Higher Education and Leadership Studies
University of Otago, New Zealand
Certificate of Advanced Graduate Studies (CAGS) in Expressive Arts. Therapy, Education and Consulting
European Graduate School, Leuk-Stadt, Switzerland
Master of Arts (MA) with Distinction in Counseling Psychology
Chulalongkorn University
Bachelor of Arts (BA Hons) in Journalism and Drama
Thammasat University

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2014
Associate Dean Faculty of Learning Sciences and Education Thammasat University
2015