นายสมชาย สุภัทรกุล
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1016 โทรสาร. 02-564-2905
Email : somchai.supattarakul@tbs.tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
Ph.D. in Accounting
The University of Texas of Austin, USA
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Professional Accounting
The University of Texas of Austin, USA
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
-
รองคณบดีฝ่ายการเงิน
-
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
-
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
-
ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
คณะกรรมการพัฒนารูปแบบข้อสอบเพื่อทดสอบทักษะด้านการจัดการ (SMART)
-
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA)
-
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
-
คณะกรรมการศึกษารูปแบบและแนวทางดำเนินงานโครงการปริญญาโทนานาชาติ
หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจ (Global Entrepreneur MBA : GEMBA)
-
คณะกรรมการร่างหลักสูตรปริญญาตรี-โท

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
-
คณะกรรมการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยขั้นสูงทางด้านตลาดทุน
-
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีของภาควิชาการบัญชี
-
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
-
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
-
กรรมการสรรหาและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
-
กรรมการ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด
บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนต์ จำกัด
และ บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด