นางสาววรรณภา ติระสังขะ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2023 โทรสาร. 02-224-8099
Email : vannapar_b@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
ปริญญาโท ด้านกฎหมายมหาชและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัย Nantes <ฝรั่งเศส>
-
ปริญญาเอก ด้านกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัย Nantes <ฝรั่งเศส>

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
อาจารย์ประจำภาควิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2541-2542
ผู้ช่วยวิจัย สาขานิติศาสตรทางสังคมประวัติศาสตร์และปรัชญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547-2548
เลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายโภคิน พลกุล)
2552-2553
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์