นายวิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02-564-4440-49 ต่อ 1018 โทรสาร. 02-564-4444 ต่อ 1012
Email : virach@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2538-2541
D.Eng.
Dept.of Computer Science, Graduate School of Information Science and Engineering,
Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan
2527-2529
M.Eng.
System Engineering Research Laboratory, Graduate School of Engineering,
Kyoto University, Kyoto, Japan
2523-2527
B.Eng.
Dept. of Precision Mechanics, Faculty of Engineering,
Kyoto University, Kyoto, Japan

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
-
อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
-
ผู้อำนวยการ โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อสารสนเทศและอุปกรณ์เคลื่อนที่
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
-
ผู้อำนวยการ หน่วยวิจัยภาษาศาสตร์คำนวณ (TCL) NICT Asia Research Center

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2557-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษานายก สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย
2549-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร สมาคม Asia-Pacific Association for Machine Translation (AAMT)
2547-ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร สมาคม Asia Federation for NLP (AFNLP)
2544-ปัจจุบัน
ผู้เชี่ยวชาญ W3C
2548-ปัจจุบัน
ISO/IEC JTC 1/SC 34 (Document description and processing languages)
2554-ปัจจุบัน
Asian Federation of Natural Language Processing (AFNLP)