นายบุญสม อัครธรรมกุล
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-3777 โทรสาร. 02-613-2043
Email : Boonsom_p@yahoo.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2525
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาเอกการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
ผู้อำนวยการ Health Channel Co.,Ltd.
-
ผู้ผลิต รายการ "Hotline สายสุขภาพ"
-
นิตยสาร Health channel รายเดือนทั้งแบบ Free copy และวางจำหน่าย
-
ให้บริการงาน Marketing Communication

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2547-2550
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด นสพ.สยามธุรกิจ
2542-2547
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นสพ.สยามธุรกิจ
2542-2545
ผู้อำนวยการโครงการ หลักสูตร Mini MBA in Direct-sale ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันศศินทร์
2542-2547
ผู้ริเริ่มจัดงาน Direct Expo ณ เมืองทองธานี
2552-2553
คณะทำงานนวัตกรรมสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ