นายธีระ สินเดชารักษ์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1102 โทรสาร. 02-564-3905
Email : teera.sd@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2551
Ph.D. (Demography)
Institute for Population and Social Research.
Mahidol University
2543
ปริญญาโท (สถิติประยุกต์)
M.S.Master of Science (Applied Statistics)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2541
ปริญญาตรี (สถิติ)
B.Sc. Bachelor of Science (Statistics)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2555-2556
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555
รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2544-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย บริษัท THAI-GERMAN CERAMIC จำกัด
2542
นักวิชาการสถิติ ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช