นายกิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 054-237-991 ต่อ 5002 โทรสาร. 054-237-991 ต่อ 5119
Email : buckthammasat@yahoo.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2541
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554
ประกาศนียบัตรอบรมผู้นำเพื่อความเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1/2554
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
2556
ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 2/2556
สถาบันคลังสมองของชาติ

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
-
รองคณบดีศูนย์ลำปาง คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง
-
อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง
-
อาจารย์พิเศษคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.
-
อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ มธ.
-
อาจารย์พิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2556-ปัจจุบัน
อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านที่ดิน คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
2555
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดและดัชนีทางสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2552
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2551
อนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2549-2550
ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
2550
อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการดำเนินงานของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ