นายชุมเขต แสวงเจริญ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-59 ต่อ 1002 โทรสาร. 02-564-4408
Email : choomnoom@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2546
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2549
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสถาปัตยกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2551-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551-ปัจจุบัน
นักวิจัย หน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547-2548
อาจารย์ประจำโปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2553
คณะกรรมการพิจารณากฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
2551-2552
คณะกรรมการประกวดสถานที่ดีเด่นเอื้อต่อคนพิการ