นายชุมพจต์ อมาตยกุล
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-564-4440-49 ต่อ 1888 โทรสาร. 02-564-2901
Email : chumpottu159@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2525
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังสีเทคนิค)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2527
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2534
Graduate Diploma of Applied Science
(Health Information Management)
The University of Syndey
ประเทศออสเตรเลีย
2537
Master of Primary Health Care Management
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2541-2542
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545-2546
หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2542-2546
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548
รองคณบดีฝ่่ายการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549-ปัจจุบัน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
ฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ คณะแพทยศาสตร์ มธ.
-
วิทยากรฝึกอบรมข้าราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2541
กรรมการป้องกันวิทยานิพนธ์และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เรื่อง
Factor Affecting of Contraceptive Use Among The Thai Muslim Men Village 12 and 13
Sub-district Klong Song, District Klong, Pathumthani Province, Thailand 1998. ของสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซ
-
เขียนโปรแกรมตัดเกรดนักศึกษาของวิชาในสาขาเวชศาสตร์ชุมชน
ปีการศึกษา 2538-ปัจจุบัน