นายชนัญ ผลประไพ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-4440-49 ต่อ 1101 โทรสาร. 02-564-4418
Email : chanan@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2534
วท.บ. จุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537
วท.ม. จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540
M.Sc. Biochemical Engineering
University College London
2545
Ph.D. Biochemical Engineering
University of London

โครงการวิจัย
ปี
หัวข้อ
2546
การหาสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายสภาวะที่เหมาะสมในการทำงานของเครื่องทำแห้ง
แบบพ่นละอองโดยความคงตัวของสารชีวภาพไม่เปลี่ยนแปลง
(Determination of an equation for predicting optimal operating conditions of a spray dryer with unchanged stability of biolo