นางสาวพิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปาง
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เลขที่ 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทร. (054)268-701-8 โทรสาร. (054)268-701
Email : -

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2541
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2549-2552
ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
1 ธันวาคม 2552-26 ตุลาคม 2553
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2548-2551
คณะกรรมการฝ่ายกานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549-2550
ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
2551-ปัจจุบัน
คณะกรรมการการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังซ้ำภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
2552
ผู้บริหารดีเด่นในการรณงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา ประจำปี 2552