นายสุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-613-3101-3,02-223-3758-9,02-696-6021 โทรสาร. 02-613-3101-3 กด 1
Email : supong@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2529
อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2533
Ph.D. in English Studies
University of Nottingham, UK.
2543
Certificate in Computer-Based Instruction
for English Second Language Learning
University of Alberta, Canada
2543
Certificate in Developing Self-Access
Language Learning Materials
มหาวิทยาลัยมหิดล
2542
Certificate in English for Mass
Communication
University of Nottingham, UK.

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2557-2560
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
2551-2557
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
2548-2551
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545-2548
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายบริหาร
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2542-2545
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายวิชาการ
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2539-2542
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายบริหาร
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2537-2539
ทำหน้าที่เลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้า
-
อนุกรรมการพิจารณากรอบการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน
-
กรรมการตรวจคุณภาพภายใน สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-
กรรมการคัดเลือกผู้แปล กระทรวงการต่างประเทศ
-
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
-
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพบทความวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-
กรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
-
กรรมการช่วยพิจารณาข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
-
กรรมการสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555-2558
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการร่างงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-
กรรมการคัดกรองบทคัดย่อเพื่อคัดสรรผู้นำเสนอผลงาน
ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ThaiTESOL Conference
-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
-
กรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.
-
กรรมการทุนระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
-
กรรมการตรวจและรับมอบงานออกแบบ โครงการออกแบบอาคาร International Education Building
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
-
คณะทำงาน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารและการทำงานให้แก่นักศึกษา
และประชาชนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
-
กรรมการพัฒนาศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat Competency Test Center