นางสาวจันทนี เจริญศรี
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-696-5875, 02-564-4440-4 ต่อ 5800 โทรสาร. 02-696-5812
Email : chantane@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2011
Ph.D. Sociology
University of Essex, UK
2554
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต
(สังคมวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2537
วารสารศาสตร์บัณฑิต
(ภาพยนตร์และภาพถ่าย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2017
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2014
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
2013
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2558-2560
บรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2537-2539
ฝ่ายแปลข่าวต่างประเทศ บริษัทวัฏจักร จำกัด มหาชน

หนังสือ
ปี
หนังสือ
2559
สังคมวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา (แปล). กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส.
2559
(บรรณาธิการ) ศาสตร์ อศาสตร์: ออกมาข้างใน เข้าไปข้างนอก (จันทนี เจริญศรี). กรุงเทพฯ: พารากราฟ.
2558
(บรรณาธิการ) อ่านวิพากษ์ มิเชล ฟูโกต์. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย.
2544
โพสต์โมเดิร์นกับสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : วิภาษา.