นายรุธิร์ พนมยงค์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02 226 4500-1, 02 225 2113 โทรสาร. 02 225 2109
Email : ruth@tbs.tu.ac.th