นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-623-5050, 02-613-2850 โทรสาร. 02-613-2846
Email : chalie73@gmail.com