นางประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-986-9213-9 ต่อ 7400-1 โทรสาร. 02-516-2704
Email : prapativ@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
ปริญญาเอก สาขานโยบายสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ราชอาณาจักรอังกฤษ
(University of Oxford)
-
ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยวิคทอเรีย ประเทศนิวซีแลนด์
(Victoria University of Wellington)
-
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิชาเอก Public Policy, Economic History และ International Relations
มหาวิทยาลัยวิคทอเรีย ประเทศนิวซีแลนด์
(Victoria University of Wellington)

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2004-2007, 201-2018
อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และโครงการพัฒนาศึกษานานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2013-2018
ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาตินโยบายสังคมและการพัฒนา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2004-2007
ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศึกษานานาชาติ (Master of International Studies)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2016-2018
กรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาตินโยบายสังคมและการพัฒนา
Social Policy and Development (International Programme) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560-2563
กรรมการอำนวยการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้บรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) งานสัมมนา ILO/ASEAN Seminar-The Future of Social Protection 4-5 July 2562
2560-2562
ผู้ประเมินภายนอก (Programme External Examiner) หลักสูตร Master of Community Leadership and Social Development
มหาวิทยาลัย Singapore University of Social Sciences (SUSS) 2560-2562
2548-2550
อาจารย์ประจำ และผู้ประสานงานโครงการพัฒนาศึกษานานาชาติ (Master of International Development Studies) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย