นายอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02-564-4440-49 ต่อ 1841 โทรสาร. 02-564-2911
Email : aromj@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2544
Doctor of Philosophy (Pharmacology)
College of Medicine, University of Illinois at Chicago
2538
Doctor of Pharmacy
College of Pharmacy, University of Illinois at Chicago
2534
Bachelor of Science in Pharmacy
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2559-30 กันยายน 2562
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557-2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเภสัชศาสตร์ศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2555-2557
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548-2551
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2552-2556
กรรมการบริหารวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
2548-2551
หัวหน้าหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548-2551
บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2543-2544
Pharmacy practice resident โรงพยาบาล University of Illinois Hospital