นายณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 219 อาคารบรรยายรวม 4
เลขที่ 99 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร. 02-564-4490 โทรสาร. 02-564-4485
โทร. 02-986-9156 ต่อ 229 โทรสาร. 02-986-9157
Email : nth@cs.tu.ac.th