นายสำเริง อินกล่ำ
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร. 02-926-9051 โทรสาร. 02-986-9205
โทร. 02-926-9051 โทรสาร. 02-986-9205
Email : -

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2553
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559
อนุมัติบัตร สาขาวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก
ทันตแพทยสภา
2544
ทบ. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534
วทบ. สาขาวิชารังสีเทคนิค
มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2544-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาวินิจฉัยโรคช่องปากและศัลยศาสตร์ช่องปาก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555-ปัจจุบัน
กรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์
2559
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553-2555
ผู้จัดการคลินิกนอกเวลาราชการคณะทันตแพทยศาสตร์
2559-ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2558-ปัจจุบัน
กรรมการส่งเสริมงานวิจัยระดับคณะ
2560-ปัจจุบัน
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555-ปัจจุบัน
กรรมการประสานงานและกรรมการคุมสอบการสอบประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ของทันตแพทยสภา
2556-ปัจจุบัน
คณะกรรมการวิชาการวิจัยและพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ
สำหรับงานทันตกรรมศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.
2557-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากฟันเทียม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555-ปัจจุบัน
คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2557-2560
อนุกรรมการเขียนข้อสอบ สาขา วิทยาการวินิจฉัยลแะเวชศาสตร์ช่องปาก
ของ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.)
2557
คณะอนุกรรมการพัฒนาข้อสอบของ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา