นายชยกฤต อัศวธิตานนท์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
อาจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
วิทยาลัยนวัตกรรม อาคารอเนกประสงค์ ๓
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-3101, 02-623-5055 โทรสาร. 02-623-5060
Email : chayakrita@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
-
Doctor of Philosophy in Development
Administration
National Institute of Development
Administration (NIDA)
-
Mater of Business Administration
In International Banking and Finance
The University of Birmingham,
United Kingdom
-
Bachelor of Business Administration
In International Business & Finance
Assumption University

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2561-ปัจจุบัน
กรรมการบริหารวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559-18 กันยายน 2562
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานด้านงบประมาณและการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและอาคารสถานที่
2560-ปัจจุบัน
กรรมการนโยบายการเงินและการลงทุน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560
รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559-ปัจจุบัน
กรรมการการการควบคุมคุณภาพวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559-ปัจจุบัน
กรรมการการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการบริหาร (นานาชาติ)
ระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการหลักสูตร อบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ SCB YEP
โดย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2552-2559
รองหัวหน้าภาควิชาการจัดการระหว่างประเทศ,
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2548-2559
กรรมการพัฒนาหลักสูตรภาควิชาการจัดการระหว่างประเทศ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2550-2559
กรรมการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ
คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2554-2555
กรรมการตรวจสอบภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2554-2559
กรรมการตรวจข้อสอบภายนอก
หลักสูตรการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต