นางสาวไพลวรรณ สัทธานนท์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-986-9213 ต่อ 7239, 9436 โทรสาร. 02-516-5379
Email : Plaiwan.s@allied.tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2555
ปริญญาเอก Ph.D. (Physiotherapy)
LaTrobe University, Australia
2544
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(กายภาพบำบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล
2541
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(กายภาพบำบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2556-24 กรกฎาคม 2562
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556
รองหัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด ฝ่ายวิจัย

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2561-ปัจจุบัน
คณะกรรมการการดำเนินงานศูนย์พัฒนาธุรกิจและการดูแลสังคมสูงอายุ
2561-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการแผนบูรณาการวิจัย ‘สุขภาพ และคุณภาพชีวิต’
แผนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
2562
วิทยากร “ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ก้าวสู่สูงวัยออกกำลังกายในน้ำ กันล้ม”
โดย กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขศาสตร์
2562
Speaker, Focus Symposium “Falls around the word”
in World Confederation Physical Therapy Congress in Geneva, Switzerland
2561
วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ “กายภาพบำบัดในภาวะ Dementia”
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์