นางระพีพรรณ คำหอม
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2501 โทรสาร. 02-224-9417
Email : rapeepantu@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2526
สังคมสงเคราะห์มหาบัณฑิต
สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2524
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
เกียรตินิยมอันดับ ๒
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2543-2546
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
2543-2562
กรรมการประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2546-2549
รองคณบดีฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติ
2546-2562
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรสายวิชาการ
2549-2552
รองคณบดีฝ่ายฝึกภาคปฏิบัติและการเรียนรู้
2549-2552
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงินหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)
2552-2555
ผู้อำนวยการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)
2552-2558
หัวหน้าภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2558-2561
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและฝึกภาคปฏิบัติ
2558-2561
ผู้อำนวยการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
2558-2561
คณะกรรมการคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ ๒ สาขาสังคมศาสตร์
2559-2562
กรรมการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
2560
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ ชุดที่ ๓
2560-2562
กรรมการวิจัยบริหารกองทุนส่งเสริมการวิจัยและกองทุนค่าธรรมเนียมการวิจัยแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2561
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมวิจัย กองบริหารการวิจัย
2561-2562
ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2558-ปัจจุบัน
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ/สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเด็กแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2559-ปัจจุบัน
คณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม.) การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2560-ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2556-ปัจจุบัน
ประธานฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการประเภทตัวแทนองค์กรสาธารณประโยชน์ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์