นายมุนินทร์ พงศาปาน
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะนิติศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2101 โทรสาร. 02-224-1384
Email : munin@tu.ac.th, mpongsapan@gmail.com