นายภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2646,2601 โทรสาร. 02-222-0869
Email : passapong.s@art.tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2002
Ph.D. (Applied Linguistics)
University of Birmingham, UK.
1998
M.A. (Applied Linguistics)
University of Birmingham, UK.
2537
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2557-15 กุมภาพันธ์ 2562
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2556-2557
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
2556
รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา
2555-2556
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
2553-2555
ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทต่อเนื่องเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานชาติ)
2547-2550
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2560-2561
ตัวแทนมหาวิทยาลัยในคณะกรรมการร่างคู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560-2561
คณะกรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับปรับปรุง
2561-ปัจจุบัน
คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร