นายพฤทธา ณ นคร
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-986-9009 ต่อ 1100 โทรสาร. 02-986-9112-3
Email : nanakorn@siit.tu.ac.th
nanakorn@gmail.com


คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2537
D.Eng. (Civil Engineering)
ทุนการศึกษา : Japan Government Scholarship
University of Tokyo, Japan
2534
M.Eng. (Structural Engineering)
รางวัล : The Mahesh Varma Prize
Asian Institute of Technology
2532
วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (วิศวกรรมโยธา)
รางวัล : รางวัลเหรียญทองพระราชทาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
มกราคม 2562-ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธันวาคม 2556-ปัจจุบัน
ศาสตราจารย์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
กุมภาพันธ์ 2559-มกราคม 2562
กรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สิงหาคม 2560-มกราคม 2562
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
กันยายน 2557-สิงหาคม 2560
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
กรกฎาคม 2552-สิงหาคม 2557
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ธันวาคม 2547-มิถุนายน 2552
หัวหน้าภาควิชาวิศกรรมและเทคโนโลยีโยธา

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2560-ปัจจุบัน
เลขานุการ คณะกรรมการวิศวกรรมเชิงคำนวณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2552-2559
เลขานุการ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิธีเชิงคอมพิวเตอร์ในวิศวกรรม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2547-2548
กรรมการ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2543-2544
กรรมการ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2541-2550
เลขานุการ คณะอนุกรรมการสาขากลศาสตร์และการคำนวณ
ในคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2539-2540
กรรมการ คณะอนุกรรมการสาขากลศาสตร์และการคำนวณ
ในคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2537-2539
Assistant Professor, Department of Civil Engineering,
Graduate School of Engineering, The University of Tokyo