นางสาวธีรนุช ห้านิรัติศัย
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารปิยชาติ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-986-9213 ต่อ 7316-8 โทรสาร. 02-516-5381
Email : harnirat@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2550
ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง
(การรักษาเบื้องต้น)
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2542-2547
Ph.D. in Nursing
University of Missouri-Columbia, USA.
2529-2531
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2521-2524
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลอนามัยปริญญาและผดุงครรภ์)
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2557-31 ธันวาคม 2561
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555- 2557
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550-2555
ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
2548-2552
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2540-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2526-2540
อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2525-2526
พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล