นายอนุชา ทีรคานนท์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-696-6306-8 โทรสาร. 02-986-9801-2
Email : anuchathira@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2539-2543
Doctor of Philosophy (Journalism)
West Virginia University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2537-2539
Master of Science (Journalism)
West Virginia University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2528-2533
วารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
พฤษภาคม 2558-30 พฤศจิกายน 2561
ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พฤษภาค
พฤษภาคม 2549-เมษายน 2555
ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2546-มีนาคม 2549
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2546-

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2553-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการจัดการแสดงโขน
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2552-ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
(หอรัษฎากรพิพัฒน์) ในพระบรมมหาราชวัง