นายอาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-986-9602-5, 02-986-9434 ต่อ 1111 โทรสาร. 02-986-9434 ต่อ 115
Email : -

คุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
Master of Landscape Architecture, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen, Germany
ภูมิสถาปัตยกรรมศษสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bauhaus Fellowship Program 10
Stiftung Bauhaus Bessau
หลักสูตร Thammasat Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
มีนาคม 2558-กันยายน 2558
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
พฤศจิกายน 2556-กุมภาพันธ์ 2557
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาคีสัมพันธ์
พฤศจิกายน 2555-ตุลาคม 2556
ผู้อำนวยการหลักสูตรบูรณาการเชิงสถาปัตยกรรม

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
สิงหาคม 2550-ตุลาคม 2551
ภูมิสถาปนิกอาวุโส บริษัท Tierra Design, Singapore
มกราคม 2549-กันยายน 2550
ภูมิสถาปนิก บริษัท Latz and Partner, Germany
กรกฎาคม 2544-กันยายน 2547
ภูมิสถาปนิก บริษัท Tierra Design, Singapore