นายอดิศว์ ทัศณรงค์
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะแพทยศาสตร์ (สำนักงานชั่วคราว)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-926-9779, 02-926-7703-5 โทรสาร. 02-926-7703-5
Email : adis_tasanarong@hotmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2531-2536
แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2537-2540
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
แพทยสภา (โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น)
2541-2543
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวรกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2541-2543
ิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545-2547
Clinical and Research fellowship in Immunology and Transplantation,
University of Alberta, Alberta, Canada
2552-2554
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
1 พ.ย. 2555-30 ก.ย. 2556
รักษาการในตำแหน่รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2556-30 ก.ย. 2559
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 ต.ค. 2559-31 ต.ค. 2559
รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 พ.ย. 2559-31 ต.ค. 2560
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 พ.ย. 2560-1 เม.ย. 2561
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 เม.ย. 2561-27 ก.ย. 2561
รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์