นางสาวทวิดา กมลเวชช
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2311 โทรสาร. 02-926-7703-5
Email : tkpols@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2543-2548
Doctor of Philosophy in Public Administration and Public Policy School
Of Public and International Affairs,
University of Pittsburgh, USA.
(Fulbright Scholarship year 2000)
2540-2541
Graduate Certificate in Public Management (GCPM) School of Social Science
University of South Florida, USA.
2537-2539
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2533-2537
รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2553-2560
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559-2560
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2551-2552
ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
2561
Visiting Professor, School of Political Science and Economic,
Meiji University (Surugadai), Tokyo, JAPAN (มิถุนายน-กรกฎาคม)
2561
Result Based Management Expert to the United Nations Children’s Fund (UNICEF,)
Early Childhood Development National Strategic Plans, in the assistance to Ministry of Education, Thailand.
2560-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาส่วนยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยง การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย
2560-2561
ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินแห่งชาติ
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2558-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการจัดการสาธารณภัยและ การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ กระทรวงมหาดไทย