นายสิทธิพล เครือรัฐติกาล
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-564-5000-3 ต่อ 304 โทรสาร. 02-564-4888
Email : ajarnko@tu.ac.th

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2554
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2546
M.A. Pacific Asian Studies,
School of Oriental and African Studies
University of London
2545
รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางด้านบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2560-31 กรกฎาคม 2561
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ภายใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดี)
2559-2560
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ภายใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ คณบดี)
2558-2559
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ภายใต้ ศาสตราจารย์ วันทนีย์ วาสิกะสิน คณบดี)
2556-2558
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ภายใต้ ศาสตราจารย์ วันทนีย์ วาสิกะสิน คณบดี)
2554-2556
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ภายใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล คณบดี)
2554-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
มกราคม-เมษายน 2560
Visiting Fellow, College of International Affairs, National Chengchi University
กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยทุน Taiwan Fellowship
ของกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน
มิถุนายน 2559
Southest Asian Think Tanks Delegate ไปอบรมและทัศนศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 12 วัน
โดยคำเชิญของทบวงวิเทศสัมพันธ์แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมนิวนิสต์จีน
2548-2550
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต