นางสสิธร เทพตระการพร
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร. 02-986-9213-9 ต่อ 7400-1 โทรสาร. 02-516-2704
โทร. 02-986-9213-9 ต่อ 7400-1 โทรสาร. 02-516-2704
Email : sasitapp@gmail.com

คุณวุฒิการศึกษา
ปี
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
2521-2525
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอก อาชีวอนามัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
2528-2529
Master of Public Health (MPH)
Institute of Public Health, University of the Philippines
2531-2537
Ph.D. (Public Health) Dissertation in Ergonomics
School of Medicine, Tokyo Medical and Dental University

การทำงาน/การดำรงตำแหน่งทางบริหาร
ปี
ตำแหน่ง
2525-2545
กองอาชีวอนามัย กรมอนามัย
2546-2549
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
2550-ปัจจุบัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์อื่น ๆ
ปี
ตำแหน่ง
-
กรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล กพ.
-
คณะอนุกรรมการพิจารณาวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่าของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
-
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
-
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา สถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
-
คณะทำงานจัดทำแนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัตเหตุทางรังสีสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) กรมควบคุมโรค
-
กรรมการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา