นายดิลก ภิยโยทัย
-
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทางบริหาร
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ถ.พหลโยธิน อำเภอคลองคลอง
จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02-926-9001 โทรสาร. 02-926-9674
Email : -